در صورتی کار نیاز به جابجایی ندارد ، مبدا و مقصد را در نزدیکی هم انتخاب کنید